• Cắt
 • 45.000 VNĐ
 • Gội đầu
 • 60.000 VNĐ
 • Nhuộm tóc
 • 250.000 VNĐ
 • Ép tóc
 • 210.000 VNĐ
 • Làm móng
 • 70.000 VNĐ/bộ
 • Ráy tai
 • 45.000 VNĐ
 • Nhổ tóc
 • 70.000 VNĐ/giờ
Cookie Policy / Private Policy / Terms